Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Төв

DOWNLOAD PDF

2016 оны 7-р сард байгуулагдсан Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв нь бизнесээ эхлүүлэх эсвэл хөгжүүлэх хүсэлтэй Улаанбаатар хотын эмэгтэйчүүдэд зориулсан бизнесийн сургалтууд, ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ, хамтын оффис болон бизнест холбож өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Posted March 21, 2017
Related locations: Mongolia
Related programs: Empower Women

HIGHLIGHTS ACROSS ASIA

Annual Report 2016

Addressing the critical issues facing Asia

View the report

Annual Report 2016

Addressing the critical issues facing Asia

View the report