Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг тогтоох 2017

DOWNLOAD PDF

Азийн сан, Сант Марал сантай хамтран Авлигын Талаарх Олон Нийтийн Ойлголт Мэдлэг тогтоох (SPEAK) 18 дахь удаагийн судалгааг нийслэл Улаанбаатар хот болон аймаг, сумдыг хамруулан үндэсний хэмжээнд 2017 оны 6 дугаар сард хийж гүйцэтгэлээ. Судалгаагаар авлигын цар хүрээ, олон нийтийн ойлголт, төсөөлөл, тэдгээрт гарч буй өөрчлөлт, өрхийн түвшиний авлигын тохиолдол, төр засгаас авлигын эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний талаарх мэдээллийг цуглуулж, ил болгохыг зорьдог.

Posted September 1, 2017
Related locations: Mongolia
Related programs: Strengthen Governance
Related topics: Survey on Perceptions and Knowledge of Corruption