Байгаль Орчныг Хамгаалахад Талуудын Оролцоог Нэмэгдүүлэх нь

DOWNLOAD

Азийн сангаас Швейцарийн Хөгжлийн Агентлагийн санхүүгийн дэмжлгэтэйгээр Уул Уурхайн Яамтай хамтран хэрэгжүүлж буй “Байгаль орчныг хамгаалахад талуудын оролцоог нэмэгдүүлэх нь–II (ESEC–II) төслийн хэрэгжих хугацаа 2016 оны 08 дугаар сард дуусгавар болж байна.

Posted September 7, 2016
Related locations: Mongolia
Related programs: Environmental Resilience