Бизнес Эрхлэгч Эмэгтэйчүүдийн Төв

DOWNLOAD

2016 оны 7-р сард байгуулагдсан Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн төв нь бизнесээ эхлүүлэх эсвэл хөгжүүлэх хүсэлтэй Улаанбаатар хотын эмэгтэйчүүдэд зориулсан бизнесийн сургалтууд, ганцаарчилсан зөвлөх үйлчилгээ, хамтын оффис болон бизнест холбож өгөх үйлчилгээ үзүүлдэг.

Posted March 21, 2017
Related locations: Mongolia
Related programs: Women's Empowerment and Gender Equality
Related topics: Women Entrepreneurs