Бизнес Эрхлэлтийн Орчин Дахь Авлигын Нөхцөл Байдал судалгаа 2018

DOWNLOAD

Азийн Сан “Бизнес эрхлэлтийн орчин дахь авлигын нөхцөл байдал” судалгааг Сант Марал Сантай хамтран нийслэл Улаанбаатар хотод байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн дунд 2018 оны 10-р сард ес дэх удаагаа явууллаа. Судалгааны урт хугацааны туршид үргэлжлэх давтамж нь авлигын талаарх ойлголт, хандлагад гарч буй урт хугацааны өөрчлөлт, чиг хандлагыг харьцуулах, үнэлэх боломжийг олгодог юм. Судалгааны зорилго нь бизнес эрхлэгчид, бодлого тодорхойлогчид, ялангуяа төрийн үйлчилгээний байгууллагуудын мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх, цаашлаад тэдгээрийн сайн засаглалын туршлагыг бэхжүүлэх, хандлагыг өөрчлөх мөн авлигаас урьдчилан сэргийлэхэд шаардагдах арга замыг тодорхойлоход оршино.

Posted March 26, 2019
Related locations: Mongolia
Related programs: Strengthen Governance
Related topics: Study of Private Perceptions of Corruption in Mongolia

HIGHLIGHTS ACROSS ASIA

Let’s Read, our free digital library,
is helping children learn at home.
Learn about our Covid-19 efforts.  

Let’s Read, our free digital library, is helping children learn at home. Learn about our Covid-19 efforts.