Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдал судалгаа 2016

DOWNLOAD

2016 оны 10-р сард Азийн Сан, Сант Mарал сантай хамтран “Монголын Бизнес Эрхлэлтийн Орчин дахь Авлигын Нөхцөл Байдал” судалгааг долоо дахь удаагаа нийслэл Улаанбаатар хотод байрладаг аж ахуйн нэгжүүдийн дүнд явууллаа.

Энэ оны судалгаа нь 2016 оны УИХ-ын сонгууль, эдийн засгийн хямрал, төгрөгийн ханшны уналт болон Засгийн Газрын зүгээс эдийн засгийг сэргээх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх санаачлагуудыг хэрэгжүүлэхээр оролдож буй зэрэг томоохон үйл явдлуудын үеэр хийгдлээ. Иймэрхүү дур зурагтай бизнесийн орчинд судалгааны үзүүлэлтүүд бүх төрөлд багасч, сэтгэл ханамж буурсан, хөрөнгө оруулалтын орчин таатай бус болон бизнес эрхлэгчид өөдрөг бус байгааг улам тодотгож өгөв.

Posted November 30, 2016
Related locations: Mongolia
Related programs: Strengthen Governance
Related topics: Study of Private Perceptions of Corruption in Mongolia