Хог Хаягдал Ба Уур Амьсгалын Өөрчлөлт Төсөл

DOWNLOAD

Бутан, Монгол болон Балба улсад хог хаягдлаас ялгарах хүлэмжийн хий, уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлөх богино наст бохирдуулагч бодисыг хаягдалгүй эдийн засгийн үзэл баримтлалд суурилан бууруулахад оролцогч талуудын чадавхыг бэхжүүлэх

Posted October 30, 2017
Related locations: Mongolia
Related programs: Environment and Climate Action
Related topics: Climate Change