Skip NavigationMenu

Хүн Худалдаалах Гэмт Хэргийн Хохирогч Төвтэй Мөрдөн Шалгах Ажиллагаа, Прокурорын Хяналтыг Сайжруулах Нь

DOWNLOAD

Монгол улс нь эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс болон хүүхдийг албадан хөдөлмөр эрхлүүлэх, бэлгийн мөлжлөгт ашиглах зорилгоор худалдаалах гэмт хэргийн илгээгч, хүлээн авагч, дамжин өнгөрөгч улсуудын нэгт тооцогдож байна. Монгол Улсын Засгийн газар сүүлийн жилүүдэд хүн худалдаалах гэмт хэрэгтэй (ХХГХ) тэмцэх чиглэлээр хууль эрх зүйн орчинд тодорхой ахиц дэвшил гаргасан ч хохирогчийг илрүүлэх, хамгаалах, нөхөн төлбөр олгох зэрэг асуудлууд дутагдалтай хэвээр байна. Азийн сан Монгол улсад хохирогч төвтэй мөрдөн шалгах ажиллагаа, прокурорын шатны хяналт шалгалтыг сайжруулан бэхжүүлэх үүднээс ХХГХ-тэй тэмцэх чиглэлээр ажилладаг байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.

Posted August 28, 2017
Related locations: Mongolia
Related programs: Good Governance
Related topics: Trafficking in Persons