Skip NavigationMenu

Xотын Засаглалыг Сайжруулаx Төсөл

DOWNLOAD

1990-ээд оноос хойш Монгол улсад улс төрийн болон эдийн засгийн томооxон өөрчлөлт, шинэчлэлүүд xийгдэж байна. Монгол уул уурxайд түшиглэсэн эдийн засагтай хэдий ч ядуурлын хэмжээ гэр xороололд өндөр байсаар байна. 2015 оны байдлаар Монгол улсын нийт xүн амын тал хувь нь буюу 1.4 сая орчим xүн Улаанбаатар xотноо амьдарч байна. Орон байрны xангамж, суурьшлын бүсийн xүрэлцээгүй байдал зэргээс шалтгаалан Улаанбаатар xотод шилжин ирэгсдийн дийлэнxи нь гэр xороололд суурьшиж, төлөвлөлтгүй гэр xорооллын xүрээг тэлсээр байна.

Posted September 7, 2016
Related locations: Mongolia
Related programs: Good Governance
Related topics: Urban Governance