Chỉ số chống chịu của các đô thi Việt Nam

DOWNLOAD

By Michael DiGregorio, Nguyen Tri Thanh, and Le Quang Trung

Báo cáo đột phá này của Quỹ Châu Á là nỗ lực đầu tiên trên toàn cầu nhằm thực hiện đánh giá so sánh khả năng chống chịu của thành phố xuyên suốt một nhóm lớn các thành phố trong phạm vi một quốc gia. Nó cung cấp một cái nhìn toàn diện về điểm mạnh và điểm yếu của 12 lĩnh vực cốt lõi và một số chỉ tiêu phụ, và có thể được các cơ quan chính phủ, các đối tác phát triển quốc tế và những người khác sử dụng để nâng cao nhận thức và hành động xây dựng khả năng chống chịu ở Việt Nam. Chúng tôi cũng tin rằng các bài học từ việc xây dựng chỉ số của Việt Nam sẽ có giá trị như một hướng dẫn cho các chính phủ khác và các tổ chức có cam kết tăng cường khả năng chống chịu của đô thị.

Posted December 10, 2018
Related locations: Vietnam
Related programs: Environment and Climate Action